Oferta pracy

Poszukujemy DOŚWIADCZONYCH specjalistów z zakresu inżynierii środowiska w różnych regionach Polski. Pilnie podejmiemy współpracę ze specjalistami z zakresu gospodarki wodnościekowej i geologii, gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, drganiami i promieniowaniem.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do złożenia oferty pod pocztowym adresem Pracowni EkoSerwis lub drogą email.

Współpracujemy

 • Biura projektowe
 • Zarządy dróg i mostów
 • Urzędy Miast i Gmin
 • deweloperzy, biura nieruchomości i spółdzielnie mieszkaniowe
 • stacje paliw
 • serwisy i warsztaty samochodowe
 • centra handlowe, logistyczne i biurowe
 • jednostki wojskowe
 • parki narodowe i dyrekcje Lasów Państwowych
 • prywatni inwestorzy
 • operatorzy telefonii komórkowych

Oferta dla firmy i środowiska!

W celu profesjonalnej i kompleksowej obsługi klientów – Agencja Ochrony Środowiska wraz z zespołami Pracowni EkoSerwis i AkuSerwis prowadzi szeroką współpracę z najlepszymi specjalistami i instytucjami branżowymi w Polsce. Usługi realizowane są rzetelnie, fachowo, terminowo. Z największą starannością.
Specjalistyczne badania i pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującym prawem i normami, sprawdzonymi i przyjętymi, referencyjnymi metodami badawczymi, za pomocą nowoczesnego, legalizowanego sprzętu przez najbardziej wykwalifikowanych merytorystów w branży środowiskowej, przy tym z gwarancją solidności, niepodważalności wyników i konkurencyjnych cen usług i produktów.

Ekrany akustyczne, inne zabezpieczenia akustyczne, wyciszenia i wygłuszenia stanowisk, obiektów i urządzeń - koncepcje, projektowanie i wykonawstwo różnych zabezpieczeń środowiska i obiektów przed ponadnormatywną emisją, w tym doradztwo, projektowanie i budowa ekranów, tłumików, obudów i kabin akustycznych, stolarka, zabezpieczenia budynków i osiedli wobec głośnej infrastruktury, w tym dróg; projektowanie akustyki wnętrz. Większe inwestycje obsługuje konsorcjum firm Grupa EkoSerwis.

Oceny środowiskowe wraz z obsługą postępowań inwestycyjnych, w tym oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz audyty i przeglądy kompleksowe przedsiębiorstw - pełna obsługa procedur, projektowanie i opracowywanie ekspertyz środowiskowych na wszystkich etapach inwestycji i eksploatacji obiektów:

 • informacje środowiskowe o planowanym przedsięwzięciu
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko do uzyskania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na obszary chronione NATURA 2000
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko, zarówno na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również na etapie pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • analizy porealizacyjne przedsięwzięć
 • przeglądy ekologiczne instalacji, obiektów i zakładów
 • przeglądy i audyty restrukturyzacyjne przedsiębiorstw w pełnym zakresie techniczno-ekonomicznym (wykonawcą jest nasze doświadczone konsorcjum)
 • prognozy i programy środowiskowe: lokalne i regionalne
 • analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, w tym zespołu ptaków na terenach przeznaczonych pod inwestycje w aspekcie obszarów chronionych w sieci NATURA 2000,
 • waloryzacje i inwentaryzacje jakościowo-ilościowe zespołów ptaków (liczenia i wstępne rozpoznanie terenu pod kątem awifauny)
 • analiza zespołów ptaków dla obszarów NATURA 2000 i inwestycji na obszarach Natura 2000 lub terenach ostoi ptaków

Pomiary i badania modelowe, laboratoryjne, terenowe oraz analizy, w tym badania środowiska zewnętrznego i w środowisku pracy (na stanowiskach), pomiary okresowe, kontrolne i sprawdzające zakończone sprawozdawczością wynikową w formie prezentacji zweryfikowanej przez jednostki i laboratoria akredytowane:

 • pomiary emisji hałasu i innych parametrów akustycznych
 • pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
 • pomiary pól elektromagnetycznych
 • pomiary drgań / wibracji
 • badania jakości wody i składu ścieków
 • pomiary techniczne i elektryczne (m. in. oporności, skuteczności zerowania, natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego stanowisk i pomieszczeń, pomiary oświetlenia awaryjnego)
 • pomiary wentylacji i klimatyzacji (m. in. skuteczności wentylacji, hałasu, krotności wymiany powietrza)
 • pomiary skuteczności hermetyzacji spustu paliw na stacjach paliw
 • pomiary skuteczności urządzeń odpylających
 • pomiary skuteczności dopalania gazów i pyłów
 • wszelkie pomiary czynników fizycznych i chemicznych środowiska pracy (mikroklimat, oświetlenie, natężenie hałasu i dobór ochronników słuchu, poziom wibracji ogólnej i miejscowej, natężenie pola elektromagnetycznego, zapylenie, wilgotność powietrza, wydatek energetyczny, badanie stężeń substancji chemicznych)
 • pomiary Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych i badania zrozumiałości wymowy komunikatów
 • badania zagęszczenia gruntu, w tym zasypki oraz badania nośności podłoża

Przygotowanie obiektów, emitorów i stanowisk do pomiarów i badań, w tym m. in.:

 • króćce pomiarowe - projekt, produkcja i montaż
 • wodomierze - dobór, montaż i legalizacja

Pozwolenia emisyjne – sektorowe - sporządzenie wniosków i realizacja niezbędnych badań i zabezpieczeń środowiska; sporządzanie operatów specjalistycznych, w tym akustycznych i powietrznych; obsługa dotyczy wszystkich sektorów emisji substancji i energii do środowiska:

 • pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza
 • pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
 • pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych
 • zgłoszenia instalacji emitujących zanieczyszczenia

Handel emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych– doradztwo i obsługa w pełnym zakresie, w tym:

 • wnioski o uzyskanie zezwoleń na emisję gazów i przydział uprawnień do handlu emisjami gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla CO2, metan CH4, podtlenek azotu N2O, fluoropochodne węglowodorów HFCs, perfluoropochodne związki węgla PFCs, sześciofluorek siarki SF6) i innych substancji (dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, pyły i inne)
 • wnioski o czasowe wykluczenie instalacji z krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
 • monitorowanie wielkości emisji i rozliczanie uprawnień do handlu emisjami,
 • roczne raporty monitorowania wielkości emisji
 • doradztwo i obsługa handlu uprawnieniami do emisji gazów

Pozwolenia wodnoprawne, hydrogeologia i geotechnika– pełna obsługa procedur i postępowań, w tym sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń i realizacja badań; badania i opracowania hydrogeologiczne dla różnych potrzeb:

 • pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pozwolenia na pobór wód
 • pozostałe pozwolenia wodnoprawne
 • badania hydrogeologiczne
 • badania geotechniczne, posadowienia budowli itp.
 • pompowania i odwierty
 • wiercenia studni i realizacja ujęć wody

Pozwolenia zintegrowane (IPPC) – kompleksowa obsługa postępowań, wszelkie zadania formalnoprawne, wykonawcze i badawcze, w tym:

 • sporządzanie kompletnych wniosków o wydanie pozwoleń
 • opracowania operatów sektorowych z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik (BAT) w branży
 • realizacja niezbędnych badań środowiskowych
 • programy dostosowawcze
 • zabezpieczenia środowiska i obiektów
 • negocjacje urzędowe i branżowe

Drogownictwo - projektowanie i budowa pomocniczej infrastruktury drogowej w wykonaniu grupy konsorcyjnej firm specjalistycznych pod nazwą GRUPA EkoSerwis:

 • ekrany akustyczne – projekt, produkcja paneli dźwiękochłonnych, budowa ekranów wraz z posadowieniem i betonowaniem, pomiary hałasu i skuteczności ekranowania
 • bariery energochłonne – montaż
 • znaki poziome – malowanie znaków metodą chemoutwardzalną
 • ogrodzenia, siatki zabezpieczające – produkcja i montaż

Gospodarka odpadami - wszelkie prace dokumentacyjno-administracyjne:

 • pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami (na wytwarzanie, odzysk, transport odpadów) – sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń
 • plany i programy gospodarki odpadami
 • współpraca w zakresie odbioru i odzysku odpadów

Utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – rozbiórka dachów, obiektów i budowli wykonanych z płyt azbestowych typu eternit. Odbiór i utylizacja azbestu i innych materiałów niebezpiecznych.

Zarządzenia i zalecenia pokontrolne urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid (PIS), starostwa, gminy – pełna obsługa zadań pokontrolnych wynikających z prawnych obowiązków przedsiębiorców.

Prawo ochrony środowiska i ochrony przyrody – porady i opinie prawne; szkolenia i warsztaty; prawo, technika i organizacja w środowisku, serwis informacji środowiskowo-prawnych.

Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów proekologicznych – obsługa aplikacji i wniosków funduszowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ZPORR i inne).

Zarządzanie środowiskiem – audyty, prace dokumentacyjne, szkoleniowe i przygotowawcze dla przedsiębiorstw ubiegających się o certyfikację i akredytację.

Ewidencje emisji zanieczyszczeń i opłaty środowiskowe – prowadzenie ewidencji, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar, przygotowywanie informacji i raportów dla urzędów, pełna obsługa formalna.

Zieleń miejska – obsługa formalno-prawna z zakresu ochrony i gospodarki zielenią dla różnych potrzeb, w tym m. in.:

 • ocena i opis stanu istniejącego zieleni
 • inwentaryzacje zieleni drzewiastej
 • programy gospodarki zielenią
 • spisy florystyczne
 • współpraca przy zagospodarowaniu i urządzaniu terenów zieleni

Ochrona przyrody – podejmowanie różnych zadań formalnoprawnych i praktycznych z zakresu, w tym m. in.:

 • programy ochrony przyrody
 • plany ochrony terenów chronionych oraz przyrodniczocennych
 • inwentaryzacje przyrodnicze gmin, terenów chronionych i innych obszarów
 • waloryzacje przyrodnicze i inne opracowania specjalistyczne
 • oceny i monitoring stanu zasobów przyrody
 • prace konserwatorskie i ochronne
 • administrowanie obszarami przyrodniczocennymi
 • różne prace gospodarcze z zakresu rekultywacji obszarów przyrodniczocenych
 • patronat nad obszarami przyrodniczocennymi i stowarzyszeniami ochroniarskimi

Awifaunistyka, ochrona ptaków i ich siedlisk, fotografia przyrody i turystyka przyrodnicza – różne produkty, prace i realizacja zadań monitoringowych i ochronnych, organizowanie wycieczek specjalistycznych, inne:

 • zabezpieczanie szklanej infrastruktury oraz obiektów liniowych przed rozbijaniem się ptaków wędrownych (atrapy, naklejki, sylwetki ptaków drapieżnych, antyptaki itp.)
 • waloryzacje i inwentaryzacje jakościowo-ilościowe zespołów ptaków (liczenia i wstępne rozpoznanie terenu pod kątem awifauny)
 • analiza zespołów ptaków dla obszarów NATURA 2000 i inwestycji na obszarach Natura 2000 lub terenach ostoi ptaków,
 • fotografowanie ptaków i przyrody - szkoła fotografowania, dokumentacje fotograficzne,
 • karmniki, skrzynki lęgowe i czatownie dla ptaków
 • serwisy informacyjne i specjalistyczne portale branżowe (PPP-SMS, PPPtaki, www.BirdWatching.pl),
 • nauka podstawowego rozpoznawania ptaków (ale także innych organizmów żywych)
 • turystyka typu „birdwatching” i towarzysząca, w tym imprezy terenowe i warsztaty
 • patronat nad ostojami ptaków
 • różne prace terenowe z zakresu ochrony zespołu ptaków

Handel branżowy – kupno/sprzedaż, w tym:

 • aparatura pomiarowa i badawcza
 • sprzęt fotograficzny i optyczny, w tym obserwacyjny, tj. lornetki, lunety; najlepszy sprzęt obserwacyjny renomowanych firm, w tym m. in. Swarovski Optik
 • literatura przyrodnicza
 • atrakcyjne nieruchomości pozamiejskie i siedliska

Kontakt

Pracownia warszawska

EkoSerwis
96-320 Mszczonów
k/ Warszawy
skr. pocztowa 11
Tel: +48 608 516 616
Tel: +48 602 660 960

Facebook: EkoSerwis. Agencja Fotograficzno-Filmowa i Ochrony Środowiska
EkoSerwis: ekoserwis@aos.com.pl
AkuSerwis: akuserwis@aos.com.pl
Prezes Zarządu: matysiak@aos.com.pl

"Od Ręki"

Mateusz Matysiak
Tel: +48 608 516 616